Nota de ACIM a la aprovación de la Ley de la infáncia, Ley Rhodes

NOTA D’ACIM A L’APROVACIÓ DE LA LLEI DE INFÀNCIA, (LLEI RHODES)

L’Associació Catalana per la Infància Maltractada ACIM en relació a l’aprovació de la Llei del menor, creiem important dir que ens sembla una important millora en l’atenció als menors. A mes de posar el problema dels maltractes, les negligències i l’abús sexual infantil i adolescent en un primer pla, fent visible aquesta xacra a tota la societat. Del punts aprovats creiem interessant desatacar com molt importats: als 35 anys comença a comptar el termini de prescripció d’abusos a menors, obliga a utilitzar la prova preconstituïda fins als 14 anys (per no revictimizar) i incorpora el deure de tots els ciutadans de denunciar qualsevol indici de violència cap els menors. De ben segur que queda encara un llarg camí per eliminar qualsevol violència contra la infància, però aquesta llei es un bon inici.

Dra. Carme Tello Casany

Psicòloga clínica

Presidenta de l’Associació Catalana per la Infancia Maltractada ACIM

 


NOTA DE ACIM LA APROBACIÓN DE LA LEY DE INFANCIA, (LEY RHODES)

La Asociación Catalana para la Infancia Maltratada ACIM en relación a la aprobación de la Ley del menor, creemos importante decir que nos parece una importante mejora en la atención a los menores. Además de poner el problema de los malos tratos, las negligencias y el abuso sexual infantil y adolescente en un primer plano, haciendo visible esta lacra a toda la sociedad. Del puntos aprobados creemos interesante desatacar como muy importantes: a los 35 años empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años (por no revictimizar) e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia hacia los menores. Seguro que queda aún un largo camino para eliminar cualquier violencia contra la infancia, pero esta ley es un buen inicio

Dra. Carme Tello Casany

Psicóloga clínica

Presidenta de l’Associació Catalana per la Infancia Maltractada ACIM

Post Author: ACIM