Cartera de Serveis

[vc_column_text][tp lang=”ca” only=”yes”]

 

Una part central de la nostra feina és la prevenció, a partir de la sensibilització dels professionals, de les famílies, dels mateixos infants i joves, de les autoritats públiques i de la societat en general sobre la necessitat de vetllar pel respecte efectiu dels drets de la infància i l’adolescència.

 

QUÈ OFERIM?

TALLERS SESSIONS FORMATIVES GRUPS DE TREBALL SERVEI ACULL

Atenció directa

TALLERS

Amb l’objectiu d’obrir espais de reflexió i generació de consciència envers la protecció dels drets fonamentals dels nostres infants i adolescents, duem a terme tallers adreçats a:

o   Infants i adolescents.

o   Pares mares i cuidadors.

o   Professorat i altres professionals vinculats.

o   Entitats del món associatiu (pares i mares, veïns, dones, lleure, etc.).

Els tallers es desenvolupen preferentment en dues sessions, una inicial amb contingut bàsic relacionat amb els Drets de la Infància i l’Adolescència, i una segona part més específica el contingut de la qual es decideix a demanda de l’usuari i en funció de les necessitats, interessos o inquietuds del grup destinatari, com ara:

~          Violència entre iguals.

~          Masclisme adolescent i relacions abusives.

~          Riscos associats als usos inadequats de les TIC.

~          Promoció del bon tracte i parentalitat positiva.

~          Drets del fills i filles davant la ruptura conflictiva de parella dels pares.

Més altres temes relacionats amb els objectius i missió de l’associació i que pugui resultar d’interès per al grup que s’adreça l’activitat.

SESSIONS FORMATIVES

Amb l’objectiu de que tothom tingui les eines bàsiques necessàries per identificar i prevenir situacions de maltractament infantil, i alhora esdevingui agent de promoció del bon tracte, ens adrecem a:

  • Professionals d’àmbits vinculats amb la infància,
  • Empreses que volen enriquir la formació dels seus treballadors i treballadores, dins del marc de la Responsabilitat Social Corporativa.

Previstes amb un mínim d’una sessió de dues hores per a un grup de 25 persones màxim, hi abordem els següent temes:

~          Turisme responsable i prevenció de l’explotació sexual infantil des del sector privat.

~          Abús Sexual Infantil i altres tipus de Maltractaments; detecció i actuació.

~          Identificació i prevenció de l’assetjament escolar.

~          Ús segur de les TIC, identificació i prevenció de pràctiques inadequades.

~          Fills i filles davant la ruptura conflictiva de parella dels pares; com minimitzar el patiment i fomentar el bon tracte.

L’associació lliura certificats individuals d’assistència així com un reconeixement institucional d’Empresa Sensibilitzada amb la Infància.

 GRUPS DE TREBALL

Inspirats per la convicció de que la prevenció i abordatge del maltractament infantil, així com la promoció del bon tracte, han de ser tasques conjuntes, a l’ACIM coordinem espais interdisciplinaris d’estudi i reflexió sobre temes d’especial interès des de la nostra pràctica diària.

~          Grup de Treball sobre Vulneració dels Drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella.

~          Grup de Treball sobre Violències visibles i invisibles a l’escola.

Servei ACULL

Amb l’objectiu de donar resposta a situacions de maltractament infantil (actuals o passades, verificades o sospitades), atenem, acollim, assessorem i acompanyem als particulars que ho necessitin, així com als professionals que en la seva pràctica es trobin amb una situació de maltractament. Es tracta d’un servei gratuït sense requisits específics d’admissió.

Dintre del mateix servei, estem organitzant un Grup d’Ajuda Mútua adreçat a adults que hagin patit algun tipus d’abús o maltractament durant la seva infantesa i està obert a qualsevol persona interessada.

 [/tp]

[tp lang=”es” only=”yes”]

 

Una parte central de nuestro trabajo es la prevención, a partir de la sensibilización de los profesionales, de las familias, de los propios niños y jóvenes, de las autoridades públicas y de la sociedad en general sobre la necesidad de velar por el respeto efectivo de los derechos de la infancia y la adolescencia.

¿QUÉ OFRECEMOS?

TALLERES

Con el objetivo de abrir espacios de reflexión y generación de conciencia hacia la protección de los derechos fundamentales de nuestros niños y adolescentes, llevamos a cabo talleres dirigidos a:

o Niños y adolescentes.

o Padres madres y cuidadores.

o Profesorado y otros profesionales vinculados.

o Entidades del mundo asociativo (padres y madres, vecinos, mujeres, ocio, etc.).

Los talleres se desarrollan preferentemente en dos sesiones, una inicial con contenido básico relacionado con los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y una segunda parte más específica el contenido de la que se decide a demanda del usuario y en función de las necesidades, intereses o inquietudes del grupo destinatario, tales como:

~ Violencia entre iguales.

~ Machismo adolescente y relaciones abusivas.

~ Riesgos asociados a los usos inadecuados de las TIC.

~ Promoción del buen trato y parentalidad positiva.

~ Derechos del hijos ante la ruptura conflictiva de pareja de los padres.

Más otros temas relacionados con los objetivos y misión de la asociación y que pueda resultar de interés para el grupo que dirige la actividad.

 

SESIONES FORMATIVAS

Con el objetivo de que todos tengan las herramientas básicas necesarias para identificar y prevenir situaciones de maltrato infantil, al tiempo que se convierta en agente de promoción del buen trato, nos dirigimos a:

Profesionales de ámbitos vinculados con la infancia,
Empresas que quieren enriquecer la formación de sus trabajadores, en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa.

Previstas con un mínimo de una sesión de dos horas para un grupo de 25 personas máximo, hay abordamos los siguiente temas:

~ Turismo responsable y prevención de la explotación sexual infantil desde el sector privado.

~ Abuso Sexual Infantil y otros tipos de Maltratos; detección y actuación.

~ Identificación y prevención del acoso escolar.

~ Uso seguro de las TIC, identificación y prevención de prácticas inadecuadas.

~ Hijos e hijas ante la ruptura conflictiva de pareja de los padres; como minimizar el sufrimiento y fomentar el buen trato.

La asociación entrega certificados individuales de asistencia así como un reconocimiento institucional de Empresa Sensibilizada con la Infancia.

 

GRUPOS DE TRABAJO

Inspirados por la convicción de que la prevención y abordaje del maltrato infantil, así como la promoción del buen trato, deben ser tareas conjuntas, a ACIM coordinamos espacios interdisciplinarios de estudio y reflexión sobre temas de especial interés desde nuestra práctica diaria.

~ Grupo de Trabajo sobre Vulneración de los Derechos de los Niños en las rupturas conflictivas de pareja.

~ Grupo de Trabajo sobre Violencias visibles e invisibles en la escuela.

 

Servicio ACULL (ACOGE)

Con el objetivo de dar respuesta a situaciones de maltrato infantil (actuales o pasadas, verificadas o sospechadas), atendemos, acogemos, asesoramos y acompañamos a los particulares que lo necesiten, así como a los profesionales que en su práctica se encuentren con una situación de maltrato. Se trata de un servicio gratuito sin requisitos específicos de admisión.

Dentro del mismo servicio, estamos organizando un Grupo de Ayuda Mutua dirigido a adultos que hayan sufrido algún tipo de abuso o maltrato durante su infancia y está abierto a cualquier persona interesada.

[/tp]

[tp lang=”en” only=”yes”]

 

A central part of our work is prevention, from the awareness of professionals, families, children and young people, public authorities and society in general themselves on the need to ensure effective respect for the rights of childhood and adolescence.

WHAT WE OFFER?

WORKSHOPS

In order to open spaces for reflection and raising awareness towards the protection of fundamental rights of our children and adolescents, we conduct workshops for:

o Children and adolescents.

o Parents and caregivers.

or faculty and other professionals involved.

or entities of associations (parents, neighbors, women, leisure, etc.).

The workshops are preferably carried out in two sessions, one starting with basic content related to the Rights of Children and Adolescents, and a second more specific part of the content of which is determined to user demand and depending on the needs, interests or concerns of the target group, such as:

~ Violence among equals.

~ Teen abusive relationships.

~ Risks associated with improper use of Internet.

~ Promotion of good treatment and positive parenting.

~ Rights of the children to break the troubled couple parents.

Other issues related to the objectives and mission of the association and which may be of interest to the group that directs the activity.

TRAINING SESSIONS

With the aim that everyone has the basic tools needed to identify and prevent child abuse situations while becoming agent promoting good deal, we went to:

Professional areas related to children,
Companies who want to enrich the training of their workers, as part of Corporate Social Responsibility.

Provided with at least a two-hour session for a group of 25 people maximum, there we address the following topics:

~ Responsible Tourism and prevention of child sexual exploitation from the private sector.

~ Child Sexual Abuse and Maltreatment other; detection and actuation.

~ Identification and prevention of bullying.

~ Safe use of Internet, identification and prevention of inappropriate practices.

~ Sons and daughters to break the troubled couple of parents; how to minimize suffering and promote good deal.

The association delivers certificates of attendance individual and institutional recognition of Sensitized Company with Children.

WORKING GROUPS

Inspired by the conviction that prevention and addressing child abuse and the promotion of good treatment, should be joint efforts to coordinate interdisciplinary spaces ACIM study and reflection on topics of particular interest from our daily practice.

~ Working Group on infringement of the rights of children in conflict breaks couple.

~ Working Group on visible and invisible in school violence.

ACULL SERVICE

In order to respond to situations of (current or past, verified or suspected) child abuse, serve, welcome, advise and accompany individuals in need, as well as professionals in their practice are in a situation of maltreatment. This is a free service without specific admission requirements.

Within the same service, we are organizing a Mutual Help Group aimed at adults who have suffered some kind of abuse or maltreatment during childhood and it is open to anyone interested.

 [/tp][/vc_column_text]