Comunica’t
amb seguretat


El programa de Comunica’t amb seguregat d’ACIM té per objectiu la promoció d’un ús segur i respon­sable de les Tecnologies de la Informació i la Comunica­ció (TIC) entre els nens i nenes, els adoles­cents, les seves famílies i els seus educadors.
Realitzem tallers dirigits, d’una banda, als alumnes i, d’altra, a pares-mares, professorat i educadors/es, per tal de donar-los eines que els permetin un ús autònom, segur i responsable de les TIC i un acompanyament responsable als nostres infants i joves. En el marc del mateix pro­grama funciona un projecte d’inclusió en el Pla d’Actuació Tutorial (PAT) sobre les TIC.comunicat_amb_seguretat