Grups de treball, espais de debat i reflexió

Desenvolupament del Programa ACIM – DRETS EN ACCIÓ

Aquesta activitat es duu a terme dintre del Programa Drets en Acció, de Sensibilització sobre els Drets de la Infància i l’Adolescència, Prevenció del Maltractament Infantil i Promoció del bon tracte. Iniciativa en la línia estratègica marcada pel Consell d’Europa des de 2006 a través del seu Programa Building a Europe for and with Children, i dins del qual l’ACIM promou diverses accions dirigides a la difusió dels drets de la infància, a l’assumpció de la necessària coresponsabilitat ciutadana en defensa seva, i a la prevenció i eradicació de qualsevol tipus de maltractament infantil.

  • El Grup de Treball interdisciplinari com a Metodologia

Davant els reptes que planteja la defensa dels Drets de la Infància i Adolescència, l’ACIM coordina grups integrats per professionals de diferents àmbits i serveis, tant públics com privats, amb la finalitat d’abordar conjuntament els diferents temes, tot promovent espais d’estudi, debat, elaboració de noves i adequades eines d’actuació, i disseny d’estratègies de sensibilització.

 

GT sobre Vulneració dels drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella

Iniciat al desembre de 2013, en l’enteniment que la instrumentalització dels fills i filles en el marc de les ruptures conflictives de parella és un tipus de maltractament infantil que per les seves particularitats mereix especial atenció i, sobretot, noves estratègies de prevenció i sensibilització, tant a nivell de la ciutadania en general com dels professionals implicats.

 

  • Etapa d’Elaboració / Objectius (desembre 2013/gener 2015)

Durant la primera etapa, de conformació del grup i d’elaboració dels documents de treball, entre desembre de 2013 i gener 2015, es van dur a terme vuit reunions interprofessionals al llarg de les quals i a partir de la reflexió conjunta, es van elaborar diferents documents de treball (quadres de relació d’àmbits i serveis implicats; de relació en funció de la prevenció, detecció i intervenció en cada cas; dels serveis, el seu funcionament i les relacions/derivacions entre ells; d’indicadors de risc específics i de factors de protecció; etc.).

A més de la manca d’informació estadística sobre aquests tipus de situacions, es va constatar un insuficient coneixement mutu entre els serveis i professionals actuants, del qual deriva forçosament una coordinació deficient entre ells, que al seu torn repercuteix en respostes no sempre adequades a les situacions de conflicte i a les seves conseqüències en el desenvolupament personal dels infants i adolescents implicats.

Així doncs, els objectius que es va marcar el grup van quedar definits en:

  • Conèixer els diferents serveis, públics i privats, i professionals autònoms que actuen en situacions de conflictes de parella, tant amb els progenitors com amb els fills/es, i conèixer com aquests serveis i professionals interactuen entre ells: coordinacions, derivacions, i informació que tenen uns dels altres.
  • Identificar els indicadors de risc i factors de protecció d’aquest tipus específic de maltractament infantil, i la seva percepció en els diferents àmbits (salut, jurídic, serveis socials i ensenyament).
  • Identificar i proposar estratègies per a la sensibilització i prevenció, adreçades tant a professionals com a la població en general.

 

  • Etapa de Presentació Pública del Grup de Treball (febrer/desembre 2015)

Un cop acabada la fase d’elaboració de documents i definició d’objectius, es va iniciar l’etapa de presentacions del Grup. En aquest sentit, es va voler aprofitar l’ocasió no només per donar a conèixer la feina feta, sinó també per promoure la reflexió compartida sobre tots els aspectes que ofereix la qüestió en estudi, i alhora recollir els punts de vista dels diferents àmbits professionals cridats a intervenir.

Per tal d’arribar al major i més divers nombre de professionals, aquestes trobades es van dur a terme a diferents punts del país: ciutat de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.

L’assistència global a aquestes sessions va ser de 250 persones (84 a Barcelona, 61 a Girona, 60 a Tarragona i 45 a Lleida).

L’abril de 2016 es va aprovar el document final. Consulteu-lo aquí

 

GT sobre Violències visibles i invisibles a l’àmbit escolar

Una part important de la tasca duta a terme per l’Associació Catalana per la Infància Maltractada -ACIM- es desenvolupa a diferents centres educatius, escoles i instituts que demanen alguns dels tallers mitjançant els quals executem els programes Drets en Acció i Obre bé el Ulls. D’aquesta manera, arribem a infants de primària i joves de secundària, les seves famílies i professorat amb el nostre missatge de sensibilització i difusió dels Drets dels Infants, i de prevenció de tipus específics de maltractament infantil, com ara els associats al mal ús de la tecnologies de la informació i la comunicació.

Des del lloc que ens permet la impartició dels esmentats tallers i xerrades, així com el desenvolupament del programa Acull, més l’experiència personal i professional dels membres de l’entitat, sovint prenem contacte amb situacions de conflicte, de diferents nivells de conflictivitat però sempre vinculades a formes violentes de relacionar-se, o, dit d’una altra manera, a les diverses expressions que pot assumir la violència en les relacions que es donen a l’àmbit escolar, ja siguin entre iguals, amb la participació d’adults i fins i tot des de les institucions i/o administracions.

Com a entitat que des de l’any 1988, i des del prisma de diferents disciplines, treballa en defensa dels drets dels infants i adolescents, combat activament el maltrac­tament i promou el bon tracte, volem reflexionar sobre la millor funció que podem assumir davant d’aquesta realitat.

Des d’aquest punt de partida, amb esperit col·laboratiu i apostant com sempre pel treball en xarxa, el 13 d’abril de 2016 va començar el Grup de Treball de Violències visibles i invisibles a l’àmbit escolar, amb l’objectiu de reflexionar, elaborar propostes i estratègies d’actuació, recollir i difondre bones pràctiques.

El Grup de Treball, conformat per 29 professionals de diferents àmbits relacionats amb la infància i l’adolescència (i majoritàriament del món escolar), ha desenvolupat un seguit de sessions de treball amb periodicitat mensual. I actualment es troba en plena etapa de reflexió i d’intercanvi d’experiències.