Privacy Policy

PROTECCIÓ DE BASE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LLEGIU ATENTAMENT L’AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SOL·LICITATS

Catalan Association for Abused Children, amb domicili a la ciutat de Barcelona, codi postal 08020, Carrer de Pere Vergés, 1 Planta 10. Despatxos 2 i 3. Hotel d’Entitats de la Pau, CIF number G-58711037, i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (en endavant, Catalan Association for Abused Children), en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informa que les dades que vostè facilita en el formulari “Subscriu-te”, i a “Department of Children and Youth”, all website www.amic.cat , s’inclouen en un fitxer de dades personals que ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Les dades aquí recollides seran tractades per ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, amb la finalitat exclusiva de gestionar l’atenció a les consultes que els usuaris realitzen a través dels formularis “Subscriu-te”, i a “Department of Children and Youth” i la seva participació , mitjançant la seva opinió, the community CATALAN ASSOCIATION FOR mistreated children through Facebook and Twitter.

Els comentaris no seran publicats directament sinó que, amb caràcter previ, s’han de sotmetre a la revisió de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, podent ser descartats si contravenen els bons costums, són grollers o malintencionats o infringeixen drets de tercers. Sense perjudici d’això, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no serà responsable dels efectes que la publicació dels comentaris pugui causar als seus autors i/o a tercers.

Les consultes es limitaran a assumptes directament relacionats amb la pàgina web. Les consultes sobre aspectes confidencials o privats de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA i/o dels seus empleats i/o autors representats, seran directament descartades i no ateses, així com també aquelles que siguin comentaris grollers o malintencionats i que no respectin els bons costums.

Les consultes realitzades a través de “Department of Children and Youth”, es regiran per les següents condicions:

Les respostes a les consultes formulades pels usuaris en la secció “Fes aquí la teva Pregunta” tenen un caràcter principalment informatiu, i estan dirigides únicament i exclusivament a complementar. La informació facilitada a través d’aquestes respostes no supleix, sota cap circumstància, l’atenció mèdica prestada de forma directa per un facultatiu al seu pacient, ni substitueix tractaments mèdics que pugui estar seguint l’usuari o un tercer. The answers have no claim to injunctive or recommendation should always confined within informative web www.amic.cat . Les respostes a les consultes no són cap diagnòstic ni recomanen cap tractament, de manera que qualsevol altra valoració fora d’aquest context serà de responsabilitat exclusiva de l’usuari o de qualsevol persona que pugui tenir accés a la informació de la resposta.
L’ús que faci l’usuari de la informació que se li faciliti en la resposta és de responsabilitat exclusiva d’aquest, així com també de les conseqüències, tant personals com materials resultants d’aquest ús que puguin afectar a l’usuari i/o a terceres persones. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA queda totalment eximida de qualsevol responsabilitat.

Amb l’enviament de les dades personals a través del formulari respectiu, l’usuari atorga el seu consentiment per tal que ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA pugui disposar de les seves dades personals per les finalitats abans exposades. L’usuari ha de facilitar dades veritables i actualitzades. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que pugui provocar la publicació de les dades, o bé unes dades falses o errònies.

Per la seva banda, es compromet a que les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.

Igualment, Catalan Association for Abused Children, en compliment de l’article 5 de la LOPD, informa que el fet de facilitar les seves dades personals a través de l’enviament dels formularis, és de caràcter facultatiu i que, en qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, the applicant must direct his complaint CATALAN ASSOCIATION FOR CHILDREN battered by e-mail to amic@amic.cat, indicant en la referència del missatge “LOPD”, i detallant en el mateix les dades que vol modificar o cancel·lar.

En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de Conservació de Dades Relatives a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públiques de Comunicacions, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA retindrà, amb caràcter general, durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i màxim de dos anys, segons s’estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció de les dades no afectarà el secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per finalitats diferents de les indicades en l’esmentada llei.

Sempre que ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA enviï informació comercial a través del correu electrònic dels usuaris, la paraula “publicitat” apareixerà en l’inici del missatge que enviï ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA.
LEGAL NOTICE TO USERS

PROTECTION OF DATABASE CONTAINING PERSONAL INFORMATION

READ THE LEGAL NOTICE CAREFULLY BEFORE SENDING THE PERSONAL INFORMATION REQUESTED IN “CONTACT”, “EXPRESS YOURSELF” AND “ASK YOUR QUESTION HERE”

FUNCACIO CATALANA SINDROME DE DOWN, based in the city of Barcelona, post code 08020, Carrer de Pere Vergés, 1 Planta 10. Despatxos 2 i 3. Hotel d’Entitats de la Pau, with VAT number G-58711037 and registered with the Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (hereinafter ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA), in compliance with the stipulations of the Organic law 15/1999 of the 13th of December, on Protection of information of a personal nature (LOPD Spanish acronym), informs you that the information that you provide in the “Subscribe” form and in “Teenager and Youth Area”, all of which appear on the website www.fcsd.org, are included in a personal information file which has been duly registered with the General Registry for Data Protection. The information collected here will be used by ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA with the exclusive aim of dealing with the enquires that users make via the “Subscribe” and “Teenager and Youth Area” forms and their participation through the opinions they provide within the ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA community on Facebook and on Twitter.

The comments will not be published directly, instead they will first be subject to revision by ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, and may be discarded if they contravene good behaviour rules, are offensive or infringe the rights of third parties. Regardless of this, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA will not be responsible for the effects that the publication of comments may cause to their authors and/or to third parties.

Enquiries will be limited to topics directly related to the web page. Enquiries about confidential or private aspects of ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA and/or its employees and/or represented authors, will be directly discarded and not answered. This is also the case for enquiries which are offensive or malicious comments and which do not respect the good behaviour rules.

Enquires made through the “Teenager and Youth Area” section, will be governed by the following conditions:

Answers to the enquiries made by users in the “Teenager and Youth Area” section are principally of an informative nature and they are aimed exclusively at providing supplementary information. The information provided through these responses does not, under any circumstances, substitute the medical care provided directly by a physician to his/her patient, nor does it substitute any medical treatment the user or any third party may be receiving. The responses have no prescriptive or recommendatory aims and should always be limited to the informative framework of the www.fcsd.org website. The responses to the queries are not diagnoses nor do they recommend any treatment. For this reason any evaluation of them outside of this context will be the exclusive responsibility of the user or of any person who may have access to the information provided in the response.

The use which the user makes of the information provided to him/her in the response is the exclusive responsibility of the user, as are the consequences, both personal and material, which may result from this use and which may affect the user and/or third parties. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA is completely exempt from any responsibility.

By sending personal information via the respective form, the user gives his/her consent for ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA to use his/her data for the previously mentioned purposes. The user must provide correct and up to date information. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA will not be held responsible for the consequences and damage which may be caused by the publication of the information provided or of false or incorrect information.

For its part, it ensures that the personal information provided by the user will be treated in an entirely confidential way and in accordance with all the security measures established by the law, with the objective of avoiding unauthorised access or handling.

Equally, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, in compliance with article 5 of the LOPD, states that the act of providing information through the forms, is optional in nature and at any point, you may exercise your right to access, correct, delete and/or oppose the information provided. In the event of wishing to do this, the interested party must direct his/her claim to ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA via email to the following address administracio@fcsd.org indicating “LOPD” in the subject heading of the message and detailing in the content of the message the information which he/she wishes to modify or delete.

In compliance with articles 3 and 4 of the Law 25/2007 of the 18th of October of Preservation of Data Relative to Electronic Communications and Public Communication Networks, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, will generally retain vital information for identifying data stored and the moment when the provision of service began, for twelve months, and will retain this information for a minimum period of six months.. The obligation to retain information will not affect the privacy of the communications. Retained information will be retained securely and will not be used for purposes other than those indicated in the previously cited law.

Whenever ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA sends commercial information via email to users, the word “publicity” will appear at the start of the message which ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA sends.

Without detriment to the above and, aside the handling which ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA undertakes within the framework of the LOPD, compliance with the purposes described, users know and are familiar with the fact that part of the objective of the “Express yourself” section is to publish the data, this means that, some fields of that section will be accessible to other users.

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA is not responsible for the consequences and effects that the publication of this information -including personal information which the user may freely choose to make public- may have on the user, his/her family, friendships and/or acquaintances or other third parties. Participation through the “Teenager and Youth Area” section is entirely voluntary and is not obligatory. Publication of the information provided is not subject to any guarantee of confidentiality or to the right to privacy, as the user decides, voluntarily, that this information is made public and can be shared on social networking sites. Consequently, the user is the sole person responsible for all the events, situations, incidents, problems, amongst other things- with these being indicative and not limiting- that may be caused by the publication of the information shared by the user themselves.