Política de privacidad

PROTECCIÓ DE BASE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LLEGIU ATENTAMENT L’AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SOL·LICITATS

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, amb domicili a la ciutat de Barcelona, codi postal 08020, Carrer de Pere Vergés, 1 Planta 10. Despatxos 2 i 3. Hotel d’Entitats de la Pau, amb el CIF número G-58711037, i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (en endavant, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA), en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informa que les dades que vostè facilita en el formulari «Subscriu-te», i a «Àrea de Nens i Joves», tots ells de la pàgina web www.amic.cat , s’inclouen en un fitxer de dades personals que ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Les dades aquí recollides seran tractades per ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, amb la finalitat exclusiva de gestionar l’atenció a les consultes que els usuaris realitzen a través dels formularis «Subscriu-te», i a «Àrea de Nens i Joves» i la seva participació , mitjançant la seva opinió, en la comunitat de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA a través de Facebook i Twitter.

Els comentaris no seran publicats directament sinó que, amb caràcter previ, s’han de sotmetre a la revisió de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, podent ser descartats si contravenen els bons costums, són grollers o malintencionats o infringeixen drets de tercers. Sense perjudici d’això, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no serà responsable dels efectes que la publicació dels comentaris pugui causar als seus autors i/o a tercers.

Les consultes es limitaran a assumptes directament relacionats amb la pàgina web. Les consultes sobre aspectes confidencials o privats de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA i/o dels seus empleats i/o autors representats, seran directament descartades i no ateses, així com també aquelles que siguin comentaris grollers o malintencionats i que no respectin els bons costums.

Les consultes realitzades a través de «Àrea de Nens i Joves», es regiran per les següents condicions:

Les respostes a les consultes formulades pels usuaris en la secció «Fes aquí la teva Pregunta» tenen un caràcter principalment informatiu, i estan dirigides únicament i exclusivament a complementar. La informació facilitada a través d’aquestes respostes no supleix, sota cap circumstància, l’atenció mèdica prestada de forma directa per un facultatiu al seu pacient, ni substitueix tractaments mèdics que pugui estar seguint l’usuari o un tercer. Les respostes no tenen cap pretensió prescriptiva ni recomanació i sempre han de circumscriure en el marc informatiu de la web www.amic.cat . Les respostes a les consultes no són cap diagnòstic ni recomanen cap tractament, de manera que qualsevol altra valoració fora d’aquest context serà de responsabilitat exclusiva de l’usuari o de qualsevol persona que pugui tenir accés a la informació de la resposta.
L’ús que faci l’usuari de la informació que se li faciliti en la resposta és de responsabilitat exclusiva d’aquest, així com també de les conseqüències, tant personals com materials resultants d’aquest ús que puguin afectar a l’usuari i/o a terceres persones. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA queda totalment eximida de qualsevol responsabilitat.

Amb l’enviament de les dades personals a través del formulari respectiu, l’usuari atorga el seu consentiment per tal que ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA pugui disposar de les seves dades personals per les finalitats abans exposades. L’usuari ha de facilitar dades veritables i actualitzades. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que pugui provocar la publicació de les dades, o bé unes dades falses o errònies.

Per la seva banda, es compromet a que les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.

Igualment, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, en compliment de l’article 5 de la LOPD, informa que el fet de facilitar les seves dades personals a través de l’enviament dels formularis, és de caràcter facultatiu i que, en qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de dirigir la seva reclamació a ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA mitjançant un correu electrònic a l’adreça amic@amic.cat, indicant en la referència del missatge «LOPD», i detallant en el mateix les dades que vol modificar o cancel·lar.

En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de Conservació de Dades Relatives a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públiques de Comunicacions, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA retindrà, amb caràcter general, durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i màxim de dos anys, segons s’estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció de les dades no afectarà el secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per finalitats diferents de les indicades en l’esmentada llei.

Sempre que ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA enviï informació comercial a través del correu electrònic dels usuaris, la paraula «publicitat» apareixerà en l’inici del missatge que enviï ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA.AVISO LEGAL A LOS USUARIOS

PROTECCIÓN DE BASE DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

LEA ATENTAMENTE EL AVISO LEGAL ANTES DE PROCEDER A ENVIAR LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL SOLICITADOS

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, con domicilio en la ciudad de Barcelona, código postal 08020, Carrer de Pere Vergés, 1 Planta 10. Despatxos 2 i 3. Hotel d’Entitats de la Pau, provista del CIF número G-58711037, e inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (en adelante, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA), en cumplimiento de las estipulaciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informa que los datos que usted facilita en el formulario «Subscríbete» y «Área de Niños y Jóvenes», todos ellos del sitio web www.amic.cat, se incluyen en un fichero de datos personales que ha sido debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Los datos aquí recogidos serán tratados por ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, con la finalidad exclusiva de gestionar la atención a las consultas que los usuarios realicen a través de el formulario «Subscríbete» y «Área de Jóvenes y Niños» y su participación, mediante su opinión, en la comunidad de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA a través de Facebook y Twitter.

Los comentarios no serán publicados directamente sino que, con carácter previo, se someterán a la revisión de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, pudiendo ser descartados si contravienen las buenas costumbres, son groseros o malintencionados o infringen derechos de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no será responsable de los efectos que la publicación de los comentarios pueda causar a sus autores y/o a terceros.

Las consultas se limitarán a asuntos directamente relacionados con la página web. Consultas sobre aspectos confidenciales o privados de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA y/o de sus empleados y/o autores representados, serán directamente descartadas y no atendidas, así como también aquéllas que sean comentarios groseros o malintencionados y que no respeten las buenas costumbres.

Las consultas realizadas a través de «Área de Jóvenes y Niños», se regirán por las siguientes condiciones:

Las respuestas a las consultas formuladas por los usuarios en la sección «Área de Jóvenes y Niños» tienen un carácter principalmente informativo, y están dirigidas únicamente y exclusivamente a complementar. La información facilitada a través de estas respuestas no suple, bajo ninguna circunstancia, la atención médica prestada de forma directa por un facultativo a su paciente, ni sustituye tratamientos médicos que pueda estar siguiendo el usuario o una tercera persona. Las respuestas no tienen ninguna pretensión prescriptiva ni recomendatoria y siempre deben circunscribirse en el marco informativo de la web www.amic.cat. Las respuestas a las consultas no son ningún diagnóstico ni recomiendan ningún tratamiento, por lo que cualquier otra valoración fuera de este contexto será de responsabilidad exclusiva del usuario o de cualquier persona que pueda tener acceso a la información de la respuesta.
El uso que realice el usuario de la información que se le facilite en la respuesta es de responsabilidad exclusiva de éste, así como también de las consecuencias, tanto personales como materiales resultantes de este uso que puedan afectar al usuario y/o a terceras personas. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA queda totalmente eximida de cualquier responsabilidad.

Con el envío de los datos personales a través del formulario respectivo, el usuario otorga su consentimiento para que ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA pueda disponer de sus datos personales para las finalidades antes expuestas El usuario debe facilitar datos verdaderos y actualizados. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no se hace responsable de las consecuencias y perjuicios que pueda provocar la publicación de los datos, o bien unos datos falsos o erróneos.

Por su parte, se compromete a que los datos personales facilitados por el usuario serán tratados de forma totalmente confidencial y, según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con la finalidad de evitar accesos y tratamientos no autorizados.

Igualmente, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, en cumplimiento del artículo 5 de la LOPD, informa que el hecho de facilitar sus datos personales a través del envío de los formularios, es de carácter facultativo y que, en cualquier momento, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición respecto de los datos facilitados. En este supuesto, el interesado tendrá que dirigir su reclamación a ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA mediante un correo electrónico a la dirección amic@amic.cat, indicando en la referencia del mensaje «LOPD», y detallando en el mismo los datos que desee modificar o cancelar.

En cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 25/2007, de 18 de Octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA retendrá, con carácter general, durante doce meses y durante un período mínimo de seis meses y máximo de dos años, según se establezca legalmente, aquéllos datos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. La obligación de retención de los datos no afectará al secreto de las comunicaciones. Los datos retenidos lo serán a efectos de seguridad, y no serán utilizados para finalidades diferentes de las indicadas en la citada ley.

Siempre que ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA envíe información comercial a través del correo electrónico de los usuarios, la palabra «publicidad» aparecerá en el inicio del mensaje que envía ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA.

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no es responsable de las consecuencias y efectos que la publicidad de estos datos –incluida información personal que el usuario, de forma libre, decida dar a conocer- puedan comportarle al usuario, a su familia, amistades y/o allegados, u a otras terceras personas. La participación a través de «Área de Niños y Jóvenes» es totalmente voluntaria, y no es obligatoria. La publicidad de los datos facilitados no está sujeta a ninguna garantía de confidencialidad, ni del derecho a la intimidad, en tanto que el usuario decide, de forma voluntaria, que sean públicos y puedan ser compartidos en redes sociales. En consecuencia, exclusivamente el usuario es responsable de todos los hechos, situaciones, incidencias, problemas, entre otros, a modo indicativo pero no limitativo, que pudieran ocasionarse a raíz de la publicación de los datos comunicados por el propio usuario.