TRANSPARÈNCIA

[vc_column_text][tp lang=”ca” only=”yes”]

En compliment de la Llei 21/2014 de la Generalitat de Catalunya, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública i del projecte d’Ordre de data 17 de juliol de 2017, pel qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per dita llei, podeu consultar des d’aquí tota la informació de l’ACIM.

 

1. Activitats

Cartera de Serveis

Memòries dels darrers cinc anys

 

2. Adreces de correu postal i electrònic

ACIM

C/ Pere Vergés, 1 (Hotel d’Entitats de La Pau), Planta 10, despatxos 2 i 3

08020 Barcelona

acim@acim.cat

 

3. Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu

Cliqueu aquí

 

4. Balanç social i 5. Col·lectiu de beneficiaris atesos

Relació d’activitats i beneficiaris atesos l’any 2016

 

6. Estatuts

Cliqueu aquí

 

7. Estructura directiva i de govern i 8. Estructura organitzativa

Estructura organitzativa i òrgans de govern

 

9. Estats financers i memòria econòmica

Resum estat financer exercici 2014

Resum estat financer exercici 2015

Resum estat financer exercici 2016

Memòries econòmiques

 

10. Fins o finalitats

Cliqueu aquí

 

11. Missió

Cliqueu aquí

 

12. Programa i memòria anual d’activitats

Pla Marc de l’entitat

Memòries anuals d’activitats

 

13. Resultats de les activitats acomplertes

Aquesta informació està recopilada de forma general a les memòries d’actuacions, i de forma detallada en informes tècnics, que es troben a la seu de l’entitat a disposició de les persones interessades.

 

14. Registre de grups d’interés de Catalunya

Resolució de la inscripció al Registre

[/tp]

[tp lang=”es” only=”yes”]

En cumplimiento de la Ley 19/2014 de la Generalitat de Catalunya, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, consulta desde aquí la información de la asociación.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión

Estatutos

Actividades

Composición de los órganos de gobierno

[/tp]

[tp lang=”en” only=”yes”]

In compliance with Law 19/2014 of the Generalitat de Catalunya, of transparency, access to public information and good government, consult from here the information of the association.

Mission

Activities
Composition of governing bodies

[/tp]

[vc_column_text]