Visió, missió i objectius

La nostra visió

Un món on tots els infants es puguin desenvolupar plenament.

La nostra missió

Vetllar pels drets dels infants i adolescents, promovent el bon tracte vers els infants i entre ells, de pares, professionals i ciutadania en general i combatre activament qualsevol tipus de maltrac

Barrufets (19)-2

tament infantil.

Els nostres objectius són:

– Suscitar, promoure i coordinar estudis i investigacions sobre la infància maltractada o en situacions de risc.

Intercanviar i promoure bones pràctiques i experiències mitjançant el diàleg amb institucions i organitzacions per a la prevenció del maltractament infantil.

– Esdevenir un espai que faciliti la confrontació d’idees, experiències i coneixements, des de l’òptica de cada disciplina.

– Fer propostes de formació adreçades a totes les persones interessades i vinculades al món de la infància i adolescència.

– Recopilar documentació, bibliografia i dades sobre la incidència dels maltractaments.

– Participar en campanyes de sensibilització sobre la realitat dels maltractaments als infants adreçades a la societat, ciutadans i polítics.

– Donar suport i oferir col·laboració als diferents professionals del món de la infància que es troben davant de situacions de maltractaments.

– Promocionar i coordinar esforços encaminats a la defensa de la infància i en el desenvolupament de polítiques i recursos que promoguin el bon tracte.

– Denunciar públicament les situacions inadmissibles per als nens, nenes i adolescents.

– Desenvolupar programes, serveis i activitats d’intervenció directa en benefici de la infància maltractada i de les seves famílies.

– Realitzar programes, serveis i activitats de cooperació internacional relacionats amb la infància.