Assemblea general

És l’òrgan sobirà de l’Associació. Està formada per tots els socis/es i es reuneix en sessió ordinària un cop a l’any. Aprova les memòries, els programes d’actuació, els balanços econòmics, els pressupostos anuals, les grans línees d’actuació i escull els càrrecs que formen la Junta Directiva.

 

Junta directiva

És l’òrgan col·lectiu que dirigeix l’Associació d’acord amb les directrius marcades per l’Assemblea. Està integrada per un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a tresorer/a, un/a secretari/a, i vocals. Els seus membres fan una tasca voluntària, tenen un mandat de quatre anys i poden ser reelegits.

Actualment està constituïda per:

Presidenta: Carme Tello Casany

Vicepresident: Josep Lluís Ortuño Cámara

Tresorer: Vicente Mora Baringo

Secretària: Maria-Pau Teixidó Palau

Vocal: Conxita Vila Vila

 

Equip tècnic

Eva Hernàndez Casanovas

Marta Domènech Cañas

Selma Fernández Vergara

Viviana de Sousa-Serro

 

Estatuts

ACIM_ESTATUTS

Memòries d’actuacions

 

Memòries econòmiques