Assemblea general

És l’òrgan sobirà de l’Associació. Està formada per tots els socis/es i es reuneix en sessió ordinària un cop a l’any. Aprova les memòries, els programes d’actuació, els balanços econòmics, els pressupostos anuals, les grans línees d’actuació i escull els càrrecs que formen la Junta Directiva.

 

Junta directiva

És l’òrgan col·lectiu que dirigeix l’Associació d’acord amb les directrius marcades per l’Assemblea. Està integrada per un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a tresorer/a, un/a secretari/a, i vocals. Els seus membres fan una tasca voluntària, tenen un mandat de quatre anys i poden ser reelegits.

Actualment està constituïda per:

Presidenta: Dra. Carme Tello Casany

Vicepresident: Dr. Francesc Domingo Salvany (provisoriament)

Tresorer: Sr. Vicente Mora Baringo

Secretària: Sra. Maria-Pau Teixidó Palau

Al mes de setembre de 2017, el Sr. Josep Lluís Ortuño Cámara i la Sra. Conxita Vila i Vila van dimitir dels seus càrrecs de vicepresident i de vocal, respectivament, restant pendent d’aprovació i confirmació de la nova integració per part de l’Assemblea General de Socis i Sòcies que es durà a terme en el primer trimestre de l’any 2018.

 

Equip tècnic

Eva Hernàndez Casanovas

Marta Domènech Cañas

Selma Fernández Vergara

Viviana de Sousa-Serro

 

Estatuts

ACIM_ESTATUTS

Pla Marc de l’entitat

 

Memòries d’actuacions

 

Memòries econòmiques

2016